Garanti Milwaukee

Av återförsäljaren rättsligt ålagt garantiansvar genomköpekontrakt - slutförbrukaren för tillverknings och materialfelunder ett (1) års tid från det att köparen tagit emotmaskinen.Gentemot konsumenter, d v s privatpersoner, som ickeanvänder verktygen yrkesmässigt, gäller konsumentköplagen.Garantitiden är 6 månader (Europa = 12 månader vidyrkesmässig användning, 24 månader för konsumenter)Och den börjar den dagen som produkten överlämnadestill kunden. Detta ska dokumenteras antingen genomfakturan eller en liknande handling.För alla Milwaukee elverktyg, som är köpta från ochmed den 1 januari 2008, förlängs garantitiden till 3år i de på www.milwaukeetool.com listade länderna.Förutsättningen är att slutkunden online, inom 4 veckorefter köpdatum, registrerar sitt nyförvärvade verktyg förförlängd garanti. En registrering för förlängd garanti ärmöjlig endast i de länder som är listade på online-registreringsformuläretunder www.milwaukeetool.com. Vidaremåste köparen acceptera att de uppgifter som lämnasonline får lagras. Som bevis på den förlängda garantingäller registreringsbekräftelsen, som skickas mede-post, tillsammans med originalköpkvittot med angivetköpdatum. Ackumulatorpaket, laddare och medföljandetillbehörsdelar ingår inte i den förlängda garantin.

  • 1. Garantin omfattar reparation av skador eller fel på maskinen,som kan hänföras till material- eller tillverkningsfel.
  • 2. Vid garantianspråk sänds maskinen till:Småmaskins-Service Fältspatsgatan 1 421 30 Västra Frölunda på köparens risk och bekostnad. Observera att maskinenär väl förpackad, försedd med komplett avsändaresamt en kort felbeskrivning.
  • 3. Garantireparation genomförs kostnadsfritt, men utanförlängning av garantitiden. Utbytta delar övergår i våregendom. Maskinen returneras på vår bekostnad.

Garantin omfattar inte:

- Detaljer av förbrukningskaraktär t.ex. batteripaket ochchuckar
- Normalt underhåll, t.ex. byte av kolborstar och sladdställ
- Förslitning eller förändring av maskinen som är en följdav normalanvändning
- Inställnings- eller injusteringsåtgärder som görs avköparen
- Skador beroende på yttre åverkan
- Fel orsakade av felaktig användning eller utan iakttagandeav bruksanvisningen
- Service eller reparation genomförd av främmandeverkstad, eller om annat än originaldelar monterats.

 

Mer information om garantivillkoren kan du hitta på www.milwaukee.se.