Festool garanti- och servicevillkor

Dessa villkor bifogas även bruks-, underhålls- och skötselanvisningarna i maskinens förpackning. Det lönar sig att läsa igenom bruksanvisningen och garanti- och servicevillkoren noggrant.
När du köper ny el- och tryckluftsutrustning från Festool hos en auktoriserad Festool-partner får du kostnadsfritt totalt tre års garanti från inköpsdatum samt extra servicefördelar. Du eller din Festool-partner behöver bara skicka in ett fullständigt ifyllt kort för 1+2-garanti och Festool Service inom 30 dagar efter inköpsdatumet, eller också kan du registrera maskinen online på www.festool.se. Genom registrering till 1+2-garantin och myFestool Services från och med 1 januari 2011 bekräftar du att du är införstådd med garanti- och servicevillkoren nedan. Garanti- och servicevillkoren gäller uteslutande fysiska eller juridiska personer (slutkunder) med bostad/säte i Sverige. Festool-partners och -återförsäljare är uteslutna.

1 Villkor för 1+2-garantin
1.1 Festool garanterar att den levererade maskinen är fri från material- och tillverkningsfel. Om så inte är fallet, omfattar vår 1+2-garanti reparationskostnaderna och kostnadsfri ersättning av de defekta delarna. Ytterligare anspråk är - såvida ansvar inte är föreskrivet i lag - uteslutna. 1+2-garantin gäller under förutsättning att maskinen använts och hanterats korrekt enligt Festools bruksanvisning. Anmärkningar godtas endast om du skickar tillbaka maskinen intakt och i originalskick tillsammans med kvittot resp bekräftelse på 1+2-garanti och service till vår kundtjänst Festool Service. Adressen till Festool serviceverkstad finns på www.festool.se. Om garantin beviljas kommer garantitiden varken att förlängas eller börja om på nytt. För batterier gäller samma garantivillkor som ovan, tre års garanti, upp till maximalt 700 laddningscykler.
1.2 1+2-garantin omfattar inte slitdelar (exempelvis kolborstar, slipplattor, sågklingor, fräsverktyg, tryckluftslameller, gummimanschetter, rörstavar, knivar, skärverktyg, borrverktyg...), normalt slitage, permanent industridrift, slag, fall, klimatpåverkan, överbelastning eller skador som uppstått genom felaktig eller vårdslös behandling eller på grund av användning av olämpliga arbetshjälpmedel. Om kunden eller tredje part utför icke fackmässiga ändringar eller reparationsarbeten resp monterar delar av annat fabrikat, ej originaltillbehör eller -förbrukningsmaterial, påtar sig Festool inget garantiansvar för dessa och följderna som de medför. 1.3 De lagstadgade eller överenskomna garantianspråken berörs inte av garantiförklaringen.

2 Allmänna servicevillkor
2.1 G enom registrering till 1+2-garantin och myFestool Services inom 30 dagar från köpet får du tillgång till Festool servicefördelar som beskrivs under punkt 3. Det är inte Festool-partnern, utan Festool själva, som beviljar alla fördelar som Festool erbjuder.
2.2 Efter en korrekt registering får du en bekräftelse på 1+2-garantin och service i elektronisk eller skriftlig form. Servicefördelarna gäller alltid den registrerade, nya maskinen från Festool. Festool förbehåller sig rätten att, i enskilda fall, utesluta personer från vissa eller alla servicefördelar, om dessa bestämmelser överträds avsiktligt eller om servicefördelar missbrukas. 2.3 För att du ska kunna ta del av fördelarna får du vid den första registreringen ett Festool-kundkort med ditt personliga ID-nr. Om kundkortet försvinner, blir stulet eller på annat sätt förkommer kan du ansöka om ett nytt hos Festool.
2.4 O m din kundinformation ändras vill vi att du meddelar oss omgående, antingen via telefon till vår innesälj, via email eller under personliga uppgifter inne på myFestool på www.festool.se. Festool kan inte ta ansvar för eventuella merkostnader, risk för skador, förluster, försenade leveranser och tjänster eller övriga skador som uppstår på grund av bortglömt eller fördröjt meddelande.
2.5 O m du vill återkalla köpet av en registrerad Festool-maskin (upphävande av avtal, tvist, återtagande osv), genom vilken du fått tillgång till Festool servicefördelar, återtas de beviljande fördelarna för den aktuellamaskinen. I synnerhet avbryts beviljade ToolPoints, och fördelar knutna till ToolPoints (t ex bonus).