DEWALT Service

DeWalt Garanti Policy

1 års garanti.

Stanley Black & Decker AB garanterar att produkten är fri från material- och/eller fabrikationsfel vid leverans till kund. Garantin är i tillägg till konsumentens lagliga rättigheter och påverkar inte dessa. Garantin gäller inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen och i det Europeiska Frihandelsområdet.

Om en DEWALT produkt går sönder på grund av material- och/eller fabrikationsfel eller brister i överensstämmelse med specifikationen, inom 12 månader från köpet, åtar sig Black & Decker AB att reparera eller byta ut produkten med minsta besvär för kunden.  

Garantin gäller inte för fel som beror på:
  • Normalt slitage
  • Felaktig användning eller skötsel
  • Att produkten skadats av främmande föremål, ämnen eller genom olyckshändelse
Garantin gäller inte om reparation har utförts av någon annan än en auktoriserad DEWALT verkstad.

För att utnyttja garantin skall produkten och inköpskvittot lämnas till återförsäljaren eller till en auktoriserad verkstad senast 2 månader efter det att felet har upptäckts.

Garantiåtagande 30:1:1 utgör ett tillägg och inkräktar inte på något sätt på de kontraktsenliga rättigheter som man har som yrkesmässig användare, eller de lagenliga rättigheter man har som privat och icke- yrkesmässig användare. Garantin gäller inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen och i det Europeiska Frihandelsområdet.
30 dagars nöjd - kund-garanti

Om man inte är fullständigt nöjd med DEWALT maskinens prestanda, behöver man endast returnera den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till inköpsstället för fullständig återbetalning eller utbyte. Inköpet måste kunna styrkas (med kvitto etc.) Detta gäller inte tillbehör eller reservdelar om de inte visat brister i garantins mening.

1 Års fri förebyggande service

Om en DEWALT produkt inom 12 månader efter köpet kräver underhåll utförs en sådan service kostnadsfritt av auktoriserad verkstad. Fri förebyggande service omfattar endast arbetskostnaden för DEWALT verktyg. Kostnad för tillbehör och reservdelar ingår ej.

Inköpsdatum måste påvisas (med kvitto etc.).
Viktigt är att reklamerade produkter är CE märkta.